Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Ανοικτό λογισμικό για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Σε αυτή τη σελίδα παραθέτουμε ανοιχτού κώδικα λογισμικά και πλαίσια (frameworks) για τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1 – Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΚΕ)

2 – Περιβάλλον λογισμικού για τη δημιουργία δικτυακών πυλών πολιτιστικής και τουριστικής προβολής

3 – Ενδιάμεσο Λογισμικό Διαλειτουργικότητας (ΕΛΔ)

4 – Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση

5 – Μελέτη συστήματος επεξεργασίας απομακρυσμένων δεδομένων

6 – OpenRSM, Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστών και εφαρμογών
Πληροφορίες υπάρχουν στο http://openrsm.sourceforge.net/ και το λογισμικό είναι διαθέσιμο στο http://sourceforge.net/projects/openrsm

7 – Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

8- Ελληνοποιημένο CompiereERP

Το έργο καλύπτει τις ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης (back-office) και συναλλαγών με τον πολίτη.